Årsmøte 23/3-17 kl 2000 i Sarpsborghallen

Postet av Skjeberg VBK den 16. Mar 2017

Styret håper mange av medlemmene kan møte denne kvelden og bidra til et godt årsmøte. Styret forutsetter at møtedeltakerne har lest sakspapirene før møtet for å spare tid under selve møtet.

Viser til innkalling datert 24. februar 2017.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Styret foreslår at innkallingen godkjennes og at sak 4-11 skal behandles. Styret foreslår at det ikke settes tid på innlegg eller replikker, enn at dirigenten styrer dette etter behov.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

3a. Styret foreslår som dirigent: Tore Bjørnetrø

3b. Styret foreslår som referent: Hege Hornnæs

3c. Parafister foreslås på årsmøtet

4. Årsmelding 2016.

Vedlagt følger årsmelding for 2016.

Styret foreslår at årsmeldingen godkjennes med bilder og ekstra tekst. Revidert forslag til årsmelding.

5. Revidert regnskap 2016.

Vedlagt følger revidert regnskap 2016. (balanse)

Styret foreslår at revidert regnskap tas til etterretning.

6. Behandle forslag til revidert Lov for Skjeberg volleyballklubb.

Skjeberg VBK vedtok 1.12 2016 ny lov/vedtekter for Skjeberg VBK, med utgangspunkt i Norges Idrettsforbunds lov norm av 22.10.2015. I tråd med bestemmelsene, ble denne sendt til Østfold Idrettskrets for godkjennelse. Der ble den imidlertid ikke godkjent, fordi vi opererte med uklar definisjon på antall styremedlemmer og deres myndighet. Styret har nå endret loven/vedtektene i tråd med dette, se vedlegg.

Styret foreslår at endringen vedtas.

7. Revidert budsjett 2017

Ekstraordinært årsmøte den 01.12.2016 vedtok budsjett for 2017. Dette budsjettet tok ikke for seg detaljer rundt kostnader og inntekter for NM, sponsorinntekter og økt rekruttering, da alle disse punktene var relativt ukjente på dette tidspunktet. Nå er det kjent at Skjeberg VBK JU19 vant RM og kvalifiserte seg for NM JU19 i Molde og at volleyballskolen har generert flere nye spillere. Det har også vært jobbet mye med sponsorinntekter.

Styret legger derfor frem et revidert budsjett 2017 og foreslår at årsmøtet vedtar dette.

8. Fastsette organisasjonsplan for Skjeberg VBK.

Gjennom workshop den 18. januar 2017 ble det lagt fram en rekke innspill for hvordan Skjeberg VBK skal organiseres og hva klubben skal satse på/legge vekt på.

Styret forslår av organisasjonsplanen vedtas i sin helhet.

9. Komitéer

Styret ser behovet for å gjenopprette følgende ansvarlige:

9a. Materialforvalter

9b. Dugnadsansvarlig

9c. Sponsoransvarlig

9d. Arrangementsansvarlig

Styret foreslår at det nye styret bemanner disse rollene og får delegert myndighet til å bestemme antall personer til hver komité samt å knytte personer til komitéene.

10. Valg av styre.

Valgkomitéen (styret) foreslår følgende (alle funksjonene for 1 år):

10a. Leder Bente Gamst Hornnæs

10b. Nestleder Kristian Bjørnrud

10c. Styremedlemmer:

sekretær Hege Hornnæs

styremedlem Nina Lundem

styremedlem Lars Garder

styremedlem (spillerrepresentant) Tone Finstad

styremedlem (spillerrepresentant) Karianne Paulsen

Kasserer er ikke på valg, da denne tjenesten kjøpes eksternt.

10d. Varamedlemmer:

1. vararepresentant Nina Garder

2.vararepresentant Karandiph Singh Dhillon

10e. Revisor:

Jan I. Talberg og Tone Skaare

10f. Valg av representant til Volleyballtinget den 29. april 2017

Representant for Skjeberg VBK for Volleyballtinget skal velges på årsmøtet eller at årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke en representant. For klubber over 100 medlemmer (det har Skjeberg VBK) kan klubben stille med 3 stemmeberettigede representanter. Men klubben får dekket utgiftene for kun én representant. Volleyballtinget kjøres samtidig med ledermøtet, slik at leder i Skjeberg VBK skal delta. Styret foreslår at klubben velger en representant til som deltar på tinget, men at vi ikke stiller med 3 for å spare på kostnadene. Styret foreslår at Lars Garder stiller som representant for Skjeberg VBK sammen med leder.

10g. Valg av representant til årsmøte i Borg Bingo.

Den 24. april 2017 er det årsmøte i Borg Bing og dette er en organisasjon hvor Skjeberg VBK gjennom medlemskap får en del økonomisk bistand. Klubben er forpliktet til å stille på årsmøtet med en kandidat som har fullmakt til å representere Skjeberg VBK. Styret foreslår at Kristian Bjørnrud stiller som representant for Skjeberg VBK.

10h. Valgkomité:

Hege Garder, Stein Arild Finstad og en spillerrepresentant som velges på årsmøtet

Spørsmål / kommentarer kan rettes til leder Bente Gamst Hornnæs, og fullstendige sakspapirer er tilgjengelige på klubbens webside. Vedlegg sendes på mail ved henvendelse til post@skjebergvbk.no

VELKOMMEN!

Skjeberg 16/3-2017

For styret

Bente Gamst Hornnæs

Leder Skjeberg VBK

post@skjebergvbk.no

99593264

Vedlegg:

Forslag til årsmelding

Revidert regnskap 2016

Forslag til vedtekter, komplett og sammendrag

Forslag til budsjett

Forslag til organisasjonsplan


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.